Versie 1.0 Januari 2013

1. DEFINITIES
i YAZULA: KEYMINDS handelend onder de naam YAZULA gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Binderseind 44 5421 CJ Gemert - Nederland.
ii PARTNER: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met YAZULA een Overeenkomst sluit of met YAZULA in onderhandeling is over het afsluiten van een Overeenkomst om via het YMC YAZULA berichten te kunnen versturen.
iii YAZULA MEDIA CONCEPT: het door YAZULA ontwikkelde locatie based communicatie concept waarmee een Partner YAZULA berichten kan versturen.
iv YAZULA BERICHT: een digitaal bericht van een Partner of van YAZULA die via het YMC verstuurd wordt en via de YAZULA app kan worden ontvangen.
v WEBSITE: website op het internet die wordt beheerd of geëxploiteerd door YAZULA en via welke YAZULA diensten aanbiedt.
vi TOEGANG: het bieden van toegang tot een voor het algemene publiek afgeschermd deel van een door YAZULA beheerde of geëxploiteerde website om gebruikt te kunnen maken van YAZULA media concept.
vii OVEREENKOMST: iedere overeenkomst die tussen YAZULA en een Partner tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
viii GEBRUIKER: een bij een Partner geregistreerde persoon.
ix APPLICATIE: De software beschikbaar gesteld door YAZULA om diensten aan te bieden met betrekking tot YAZULA, YAZULA's diensten en diensten van haar partners, voor gebruik op Apple iOS en Android OS-apparaten en eventuele upgrades die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van de Applicatie mogelijk maakt.
2 ALGEMENE BEPALINGEN
2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen YAZULA hierna te noemen:YAZULA, en een Partner waarop YAZULA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van YAZULA en zijn directie.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van een Partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. YAZULA en de Partner zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.7 Indien YAZULA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat YAZULA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
   
3.

Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van YAZULA zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 YAZULA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Partner redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is YAZULA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YAZULA anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht YAZULA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
   
4.

Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

4.1 De overeenkomst tussen YAZULA en de Partner wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Partner YAZULA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. YAZULA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.3 YAZULA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.4 YAZULA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.5 Indien door YAZULA of door YAZULA ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Partner of een door de Partner aangewezen locatie, draagt de Partner kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.6 YAZULA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan YAZULA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Partner de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.8 De Partner draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YAZULA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Partner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan YAZULA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YAZULA zijn verstrekt, heeft YAZULA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Partner in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Partner de gegevens aan YAZULA ter beschikking heeft gesteld. YAZULA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat YAZULA is uitgegaan van door de Partner verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Partner, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. YAZULA zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Partner aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is YAZULA gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen YAZULA bevoegde persoon en de Partner akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van YAZULA op en is voor de Partner geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan YAZULA een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.12 Indien de Partner in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens YAZULA gehouden is, dan is de Partner aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van YAZULA daardoor direct of indirect ontstaan.
4.13 Indien YAZULA met de Partner een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is YAZULA niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Partner in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.14 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Partner die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij YAZULA - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op YAZULA rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
   
4.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 YAZULA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Partner de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst YAZULA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Partner de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Partner bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Partner niet langer van YAZULA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
4.2 Voorts is YAZULA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van YAZULA kan worden gevergd.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YAZULA op de Partner onmiddellijk opeisbaar. Indien YAZULA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien YAZULA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.5 Indien de ontbinding aan de Partner toerekenbaar is, is YAZULA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.6 Indien de Partner zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is YAZULA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Partner, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door YAZULA, zal YAZULA in overleg met de Partner zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Partner toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor YAZULA extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Partner in rekening gebracht. De Partner is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij YAZULA anders aangeeft.
4.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Partner, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Partner niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het YAZULA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van YAZULA op de Partner zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.9 Indien de Partner een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Partner in rekening worden gebracht.
   
5.

Overmacht

5.1 YAZULA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Partner indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop YAZULA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YAZULA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van YAZULA of van derden daaronder begrepen. YAZULA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat YAZULA zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3 YAZULA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Voor zover YAZULA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YAZULA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Partner is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
   
6.

Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door YAZULA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door YAZULA aangegeven. YAZULA is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Indien de Partner in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Partner van rechtswege in verzuim. De Partner is alsdan een rente verschuldigd zijnde de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Partner in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3 YAZULA heeft het recht de door Partner gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. YAZULA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Partner een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. YAZULA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.4 De Partner is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan YAZULA verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Partner die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.5 Indien de Partner in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Partner. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien YAZULA echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Partner worden verhaald. De Partner is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
   
7.

Intellectuele eigendom

7.1 YAZULA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. YAZULA heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Partner ter kennis van derden wordt gebracht.
   
8.

Persoonsgegevens

8.1

YAZULA legt gegevens van Partners vast voor de uitvoering van overeenkomsten met de partners.

   
9.

YAZULA media concept (YMC)

9.1 YAZULA biedt een Partner toegang tot de website van YAZULA en stelt voor gebruikmaking van het YMC de benodigde toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes ter beschikking. YAZULA verleent daarmee aan Partner toegang tot het YMC op basis van niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht. Een Partner wordt zo in de gelegenheid gesteld via het YMC YAZULA berichten te versturen. YAZULA berichten worden vervolgens ontvangen via de Applicaitie. Iedere Partner dient te beschikken over eigen voor gebruikmaking van YMC benodigde toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes en een eigen, afzonderlijk gebruiksrecht met betrekking tot het YMC.
9.2 Yazula behoudt zich het recht voor de inhoud van het YMC te wijzigen. Yazula zal een Partner tijdig informeren over wijzigingen indien deze direct invloed hebben op de wijze waarop het YMC voor een Partner beschikbaar is. Yazula behoudt zich het recht voor YMC tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van YAZULA en/of het YMC. YAZULA zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens een Partner gehouden zijn.
9.3 Het is een Partner niet toegestaan gebruikmaking van YMC aan een derden over te dragen of aan een derden ter beschikking te stellen.
9.4 Elk andere gebruikmaking van het YMC die niet direct volgt uit het Gebruiksdoel is Partner niet toegestaan.
9.5 YAZULA volgt de reclame code zoals gesteld door de Stichting Reclame Code. Partnerss dienen bij het versturen van commerciële uitingen via het YMC conform deze reclame code te handelen.
9.6 Een Partner is verantwoordelijk voor alle apparatuur en programmatuur die hij nodig heeft voor gebruik van het YMC en is jegens YAZULA aansprakelijk voor alle gebruik van het YMC en voor het naleven door Gebruikers van het door Yazula aan Partner verleende recht met betrekking tot het gebruik van het YMC.
9.7 Een Partner zal het YMC in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst en de algemeen aanvaarde regels voor gebruik van het internet gebruiken. Een Partner zal door het gebruik van het YMC geen rechten van YAZULA of van derden schenden en geen schade aan YAZULA of derden toebrengen. In het bijzonder zal een Partner de intellectuele eigendomsrechten van Yazula en van derden eerbiedigen; niet in strijd met wettelijke bepalingen berichten verspreiden waarvoor hij niet geautoriseerd is;
9.8 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt YAZULA zich het recht voor haar verplichtingen jegens een Partner op te schorten, onder meer door Partner met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van het YMC of enig onderdeel daarvan te ontzeggen indien Partner in strijd met dit artikel handelt. YAZULA zal wegens een dergelijke opschorting niet tot enige schadevergoeding jegens een Partner gehouden zijn. Partner vrijwaart YAZULA tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Partner in strijd met het in artikel. Het is de klant niet toegestaan de systemen, producten of diensten van Greenhost te gebruiken voor handelingen die is strijd zijn met de wet, deze voorwaarden of de overeenkomst.
9.9 Het is een Partnert niet toegestaan de systemen, producten of diensten van YAZULA te gebruiken voor handelingen die is strijd zijn met de wet, deze voorwaarden of de overeenkomst.
   
10.

Garantie, Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1

YAZULA is, behoudens opzet of grove nalatigheid van de zijde van YAZULA, niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit misbruik van inloggegevens door derden.

10.2

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Partner jegens YAZULA in verband met door YAZULA verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Partner bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

10.3 YAZULA is niet aansprakelijk voor schade, geleden door de Partner dan wel een derde, die het gevolg is van het gebruik of de toepassing van de door YAZULA geleverde prestaties. YAZULA is in het bijzonder niet aansprakelijk voor door Partner dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist of ondeskundig gebruik van het YMC
10.4

Partner vrijwaart YAZULA voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van door YAZULA ter beschikking gestelde YMC.

10.5

Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van YAZULA in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat De Wederpartij heeft betaald voor de dienst.

10.6 De Partner vrijwaart YAZULA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan YAZULA toerekenbaar is. Indien YAZULA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Partner gehouden YAZULA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Partner in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is YAZULA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van YAZULA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Partners.
11.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op deze voorwaarden, op alle Overeenkomsten en disclaimers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door YAZULA met Partner gesloten Overeenkomst, uit de Algemene Voorwaarden en/of de disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

   
12.

Diversen

12.1

Alle kennisgevingen over de naleving van de tussen YAZULA en een Partner gesloten overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

12.2

Indien en voor zover op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijke karakter van deze voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

12.3

YAZULA is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit Overeenkomsten over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, door welke overdracht YAZULA uit haar verplichtingen jegens een Partner zal zijn ontslagen. Partner is verplicht op eerste verzoek van YAZULA de door YAZULA voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen. Het is een Partner zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YAZULA niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit een met YAZULA gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.